Oulun yliopiston
historiatieteiden julkaisu

Esipuhe

Reija Satokangas

Havina on Oulun yliopiston historian opiskelijoiden nettilehti. Verkkojulkaisu Havina vastaa siihen kysyntään, jota historialla ja sen tutkimuksella yliopistomaailman ulkopuolella on ja toisaalta se tarjoaa opiskelijoille julkaisufoorumin opinnäytetöille.

Verkkojulkaisun synnyn taustalla on montakin juonnetta. Vuosina 1996–2004 historian oppiaineiden (aate- ja oppihistoria, Suomen ja Skandinavian historia ja yleinen historia) opiskelijat työstivät vuosittain Ikkunoita Historiaan -julkaisun. Se koostui pääosin opiskelijoiden popularisoiduista proseminaaritutkielmista. Kun lehti vuonna 2004 lopetti ilmestymisensä, se jätti aukon monipuolisiin opintojen suoritusmahdollisuuksiin. Samoihin aikoihin historian oppiaineissa ryhdyttiin entistä enemmän panostamaan työelämävalmiuksien lisäämiseen, mm. historian viestinnän  opetuksen lisäämisellä, ja tuolloin syntyi ajatus opiskelijoille tarjottavasta tiedejuttukurssista ja sen tuotosten kokoamisesta verkkojulkaisuksi.

Ensimmäinen historiatieteiden syventävien opintojen opiskelijoille tarjottu tiedejuttukurssi alkoi syksyllä 2008. Opettajina kurssilla olivat FM Anna Nieminen ja FM Essi Saloranta, jotka ohjasivat ja opettivat tiedejuttujen tekoon ja niiden julkaisemiseen verkossa. Oppimaansa hyödyntäen ja työpajoissa työskennellen kymmenen opiskelijaa ovat nyt saaneet omista opinnäytetöistään – useimmat pro gradu -tutkielmistaan – muokkaamansa populaaritieteelliset artikkelit julkaistaviksi. Ensimmäinen Havina on valmis.

Havinan sisältö ilmentää hyvin sitä ajallista ja aiheellista kirjoa, joka historiatieteiden opiskelijoiden opinnäytetöiden tutkimuskohteina on. Lehden kymmenen artikkelin aikajana alkaa Angkorin temppeleistä noin 800-luvulta päätyen 1960-luvun opiskelijaradikalismiin. Aihepiirinä vahvasti painottuneen kulttuurihistorian lisäksi hyvin esillä on ympäristöhistoria, mutta myös poliittisesta ja sotahistoriasta on tiedejutut mukana. Yhteistä kaikille on vahva tutkimuksellisuus; artikkeleissa on uutta historiantutkimuksella saatua tietoa, joka on tiivistetty ja hiottu kiinnostaviksi jutuiksi.

Historiatieteiden ensimmäisen tiedejuttukurssin opettajille ja opiskelijoille lämmin kiitos innostuneesta osallistumisesta. Toivottavasti tämä opetuksenkehittämishanke, joka vakiintunee osaksi Oulun yliopiston historiatieteiden syventävien opintojen viestintäjaksoa, tarjoaa lukijoille yhtä paljon huvia ja hyötyä kuin sen tekijöilläkin oli kurssista.

Oulussa,
Minna Canthin päivänä 19.3.2009
Reija Satokangas

Julkaisu: Havina
Numero: 1/2009
Julkaisupäivämäärä: 23.3.2009
Julkaisija: Oulun yliopisto, Historiatieteet
Päätoimittajat: Reija Satokangas
ISSN: 1798-1530
URL: http://www.oulu.fi/hutk/historia/opiskelu/Havina/